Month: March 2023

  • Cha đẻ của phương pháp khoa học nói gì về niềm tin vô thần?

    Là cha đẻ của chủ nghĩa Duy Nghiệm và phương pháp khoa học, người thiết lập nền móng, phương pháp và mạng lệnh cho cuộc Cách Mạng Khoa Học, nhiều người nghĩ Francis Bacon không tin vào tôn giáo. Đáp lại, Francis Bacon đã viết bài luận “Về Niềm Tin Vô Thần (Of Atheism)”, phân tích sự vô lý, bản chất và những tác hại của nó, trong đó có câu nói nổi tiếng “một chút khoa học làm suy nghĩ con người nghiêng về vô thần; nhưng khoa học sâu sắc lại đem tâm trí con người đến với tôn giáo”. Sau đây là bài luận “Về Niềm Tin Vô Thần” của ông, với một ít diễn giải của người dịch.