Month: August 2021

  • Tiêm vắc-xin Covid có phải là thiếu đức tin?

    Có người hỏi bạn tôi: "Người tin Chúa tại sao lại tiêm vắc-xin? Người có đức tin phải tin tưởng rằng Chúa sẽ bảo vệ họ khỏi Covid mà không cần vắc-xin chứ?" Khi bạn ấy hỏi lại tôi câu này, tôi thấy đây là một vấn đề thú vị nên viết thành bài chia sẻ luôn. Nó là sự hiểu sai về Đức Chúa Trời và về đức tin. 

  • Điều Gì Là Quí Giá Nhất?

    ruyện này trong Dạy Con Theo Sách Talmud nói rằng sự khôn ngoan và tri thức là điều quý giá nhất, nhưng tôi không đồng ý. Đúng là sự khôn ngoan quý hơn tiền bạc, lụa là, châu báu, nhưng tôi nói sức khỏe còn quý hơn nữa. Nhưng có một thứ còn quan trọng hơn cả sức khỏe và mọi thứ trong thế gian này, đó là mối quan hệ với Đức Chúa Trời.