Điều Gì Là Quí Giá Nhất?

Truyện này trong Dạy Con Theo Sách Talmud nói rằng sự khôn ngoan và tri thức là điều quý giá nhất, nhưng tôi không đồng ý. Đúng là sự khôn ngoan quý hơn tiền bạc, lụa là, châu báu, nhưng tôi nói sức khỏe còn quý hơn nữa. Vì thà làm 1 kẻ khờ khạo nhưng khỏe mạnh còn hơn làm 1 nhà thông thái nhưng bệnh tật và ốm yếu. Tất nhiên là mọi thứ theo tháp nhu cầu thôi, thừa cái này thiếu cái kia là không tốt, cân bằng mới là tốt. Chỉ cần có đủ theo thứ tự ưu tiên: Luyện tập cho sức khỏe trước > học hỏi cho đủ khôn ngoan > làm cho đủ tiền bạc > .v.v… Nhưng có một thứ còn quan trọng hơn cả sức khỏe, và quan trọng hơn mọi thứ trong thế gian này, đó là mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Bởi vì:

1. Chúa cho sức khỏe và tuổi thọ

Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, Thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức.Ê-sai 40:29
Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia tăng ngày tháng, Còn tuổi đời kẻ ác sẽ bị rút ngắn đi.Châm Ngôn 10:27

2. Chúa cho sự khôn ngoan và thông sáng

Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; Từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.Châm Ngôn 2:6

3. Chúa cho sức lực để xây dựng cơ đồ

Vậy, phải cẩn thận, đừng tự bảo rằng: ‘Chính năng lực và sức mạnh của đôi tay ta đã tạo dựng cho ta cơ đồ nầy.’ Nhưng phải tưởng nhớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em, vì chính Ngài là Đấng ban cho anh em sức lực tạo dựng cơ đồ nầy…Phục Truyền 8:17‭-‬18

Chúa có thể giải cứu ta khỏi những tai họa quá sức mình mà có khôn ngoan tiền bạc cũng ko chống đỡ được

Tài sản chẳng ích lợi gì trong ngày thịnh nộ, Nhưng sự công chính giải cứu khỏi sự chết.Châm Ngôn 11:4
Ngài giải cứu con khỏi kẻ thù hùng mạnh, Khỏi kẻ ghét con; Vì chúng mạnh hơn con gấp bội. Trong ngày hoạn nạn, chúng tấn công con, Nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ con.Ngài đem con ra nơi khoảng khoát, Giải cứu con vì Ngài yêu thích con.Thi Thiên 18:17‭-‬19

5. Chúa cho sự sống đời đời với Ngài trong trời mới đất mới mà Chúa sẽ tạo dựng cho ai yêu mến Ngài

“Đây là lời chứng: Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống nầy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.I Giăng 5:11‭-‬12

Vì nầy, Ta sẽ tạo dựng trời mới đất mới; Những việc trước kia sẽ không còn được nhớ đến, Không còn nhắc đến trong tâm trí nữa. Nhưng hãy vui mừng và hân hoan mãi mãi Về những gì Ta đã tạo dựng; Vì nầy, Ta đã tạo dựng Giê-ru-sa-lem cho niềm hân hoan, Và dân thành ấy cho sự vui mừng. Muông sói và chiên con sẽ ăn chung với nhau, Sư tử sẽ ăn rơm như bò, Còn rắn thì ăn bụi đất. Sẽ chẳng có ai làm tổn hại hay hủy phá Trong khắp núi thánh của Ta.” Đức Giê-hô-va phán vậy.Ê-sai 65:17‭-‬18‭, ‬25