Tìm Kiếm Chúa Là Gì? Và Làm Sao Để Làm?

Khi nói đến đời sống Cơ Đốc, ta hay nghĩ đến lễ thờ phượng, hát Thánh Ca, nghe giảng, hội nhóm, thông công, v.v… Nhưng đó là sinh hoạt hội thánh, chủ yếu ngày Chúa Nhật. Có một việc rất quan trọng mà Cơ Đốc nhân cần làm mỗi ngày, trong công việc và đời sống cá nhân mình, đó là tìm kiếm Chúa. Việc tìm kiếm Chúa sẽ cho chúng ta mối tương giao với Ngài, sự khôn ngoan, sự dẫn dắt, sức mạnh, niềm vui, sự bình an và giải cứu để được nhiều phước hạnh trong cuộc sống mình. Đây cũng là điều cần nhất trong đợt dịch này, khi mọi sinh hoạt hội thánh bị gác lại và đời sống trở nên khó khăn thiếu thốn, chúng ta càng cần phải tìm kiếm Chúa để trải nghiệm sự dẫn dắt và bình an của Ngài trong nghịch cảnh. Vậy tìm kiếm Chúa là gì? Và làm sao để làm?

Tìm Kiếm Chúa Là Gì?

Tìm kiếm Đức Chúa Trời là hướng lòng về Đức Chúa Trời, ao ước được ở trong mối tương giao với Ngài, và đến trong sự hiện diện của Ngài để tìm kiếm sức mạnh, sự thỏa lòng, và giúp đỡ.

Nhưng trước khi chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm Ngài, Chúa phải làm trước cái gì đó trong đời sống ta. Vì nếu chỉ tự mình, ta sẽ chẳng bao giờ tìm kiếm Chúa. Như Rô-ma 3:10-12 nói:

Chẳng có một ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tất cả đều lầm lạc, đều trở nên vô ích; Chẳng có một ai làm điều lành, Dù một người cũng không.

Là con người sa ngã, chúng ta có tìm kiếm. Chúng ta tìm kiếm niềm vui, sự thỏa mãn, thành đạt, và mọi khoái lạc của thế gian này mà chúng ta có thể được. Nhưng chúng ta không tìm kiếm chúng từ Đức Chúa Trời. Chúng ta không tìm kiếm niềm vui và sự thỏa lòng trong Ngài. Chúng ta không tưởng tượng được rằng Chúa có thể cho chúng ta niềm vui hay khoái lạc nào.

Đó là tại sao Đức Chúa Trời phải tìm kiếm chúng ta trước. Mà tại sao Chúa muốn một mối tương giao với chúng ta, những kẻ đã từ chối Ngài, nhổ vào mặt Ngài, vi phạm các luật lệ Ngài, và chẳng thích Ngài chút nào? Ngài chẳng cần gì ở chúng ta. Từ trước vô cùng Ngài đã hoàn hảo và chẳng thiếu điều gì. Ngài chẳng cần chúng ta làm Ngài vui. Nhưng Ngài đã tạo ra chúng ta để biết Ngài và tìm kiếm niềm vui và sự thỏa mãn trong Ngài.

Nhưng chúng ta không muốn niềm vui của Chúa hay một mối tương giao với Ngài. A-đam và Ê-va muốn trở nên như Chúa, vậy nên họ ăn trái cấm. Loài người rơi vào tội lỗi và bóng tối và dối lừa. Từ ấy, loài người tìm kiếm trong bất kỳ thứ gì và mọi thứ để được hạnh phúc và thỏa lòng, trừ Đức Chúa Trời.

A. Trước Khi Chúng Ta Tìm Kiếm Chúa, Ngài Tìm Kiếm Ta

Chúng ta chẳng có gì cho Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã gởi con trai Ngài để đem chúng ta đến với Mình. Như lời Chúa Giê-xu nói cho Xa-cha-ri:

Đức Chúa Jêsus phán với ông: “Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham. Bởi Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất.” – Lu-ca 19:9-10

Và Đức Chúa Trời nói với Ê-xê-chi-ên:

“Như người chăn tìm kiếm bầy mình trong ngày nó ở giữa những chiên mình bị tan lạc, thì Ta cũng sẽ tìm kiếm chiên Ta như vậy. Ta sẽ giải cứu chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối.”Ê-xê-chi-ên 34:12

Và Chúa Giê-xu nói với Giăng:

“Ta còn có những chiên khác không thuộc về chuồng nầy; Ta cần phải đem chúng về nữa. Chiên ấy sẽ nghe tiếng Ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi.”Giăng 10:16

Lý do duy nhất chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời là vì Chúa Giê-xu đã đến để tìm kiếm và cứu rỗi người lầm lạc. Ngài tìm kiếm chúng ta trước. Và nếu chúng ta có mong ước tìm kiếm Đức Chúa Trời, đó là vì Ngài đã làm việc trong trái tim chúng ta trước.

B. Tìm Kiếm Chúa Có Nghĩa Là Gì?

Nó có nghĩa là tìm kiếm sự hiện diện của Chúa, mong ước một mối tương giao với Ngài, và đến với Ngài để được giúp đỡ.

Tại sao chúng ta nên tìm kiếm Chúa? Vì chúng ta thiếu sót, yếu đuối và nghèo túng. Chúng ta xin Ngài cho chúng ta điều gì đó, hay cứu giúp mình.

Chúng Ta Tìm Kiếm Gì Từ Chúa?

1. Trước hết, chúng ta tìm kiếm Chúa để được sự cứu rỗi, tha tội và sự sống đời đời.

Chúng ta không thể tự cứu chính mình. Từ “cứu” ngụ ý rằng chúng ta đang ở trong nguy hiểm hay bị nô lệ và cần được giải cứu. Trước khi chúng ta hướng đến Chúa Giê-xu để được giải cứu, chúng ta ở trong nguy hiểm bị hủy hoại đời đời trong hỏa ngục. Chúng ta ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời vì những tội lỗi của ta với Chúa. Và chúng ta không thể tự cứu chính mình, không thể tự rửa mình sạch tội. Chúng ta đang ở trong nguy hiểm trước sự trừng phạt và cơn thịnh nộ của Chúa vì sự nổi loạn của mình. Nhưng Chúa Giê-xu đã đến để cứu chúng ta khỏi những nguy hiểm đó bằng cách mang những tội lỗi của chúng ta lên mình và chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời với chúng trên thập tự giá.

Khi chúng ta tìm kiếm Chúa để cứu mình, chúng ta kêu cầu xin Ngài tha tội cho chúng ta và tẩy rửa tội lỗi của mình, không phải vì bất cứ điều gì ta làm, nhưng là vì mọi điều Chúa Giê-xu đã làm. Nhưng ngay cả khi Chúa Giê-xu đã cứu chuộc ta, chúng ta vẫn cần tìm kiếm Ngài đều đặn. Đây là những thứ khác mà chúng ta cần tìm kiếm Ngài để có:

2. Chúng ta tìm kiếm sự hiện diện của Chúa

“Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va và quyền năng Ngài,

Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn!”Thi Thiên 105:4

“Đó là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. (Sê-la)” – Thi Thiên 24:6

Tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời là tìm kiếm sự hiện diện của Ngài. Tìm kiếm sự hiện diện của Chúa nghĩa là tìm kiếm một mối tương giao sống động, cá nhân với Đức Chúa Trời trong tâm trí và linh hồn mình.

3. Chúng ta tìm kiếm Chúa cho sự khôn ngoan

“Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách.”Gia-cơ 1:5

“Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan, Và nhận được sự thông sáng!” – Châm Ngôn 3:13

“Hãy tìm cầu sự khôn ngoan và sự thông sáng, Chớ quên và chớ từ bỏ các lời của miệng ta”Châm Ngôn 4:5

Chúng ta cần sự khôn ngoan của chính Đức Chúa Trời để sống một cuộc sống đẹp lòng Ngài. Chúng ta cần sự khôn ngoan của Chúa để tránh các cám dỗ và tội lỗi. Và nếu chúng ta xin Ngài điều đó, Ngài hứa sẽ cho chúng ta.

4. Chúng ta tìm kiếm Chúa nhờ Ngài dẫn dắt

“Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi; Mắt Ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con.” Thi Thiên 32:8

“Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt con, Rồi sau đó, tiếp rước con trong vinh quang.”Thi Thiên 73:24

5. Chúng ta tìm kiếm Chúa cho sức lực

“Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va và quyền năng Ngài, Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn!” – Thi Thiên 105:4

“Sự cứu rỗi của người công chính do Đức Giê-hô-va mà đến; Ngài là đồn lũy của họ trong lúc gian truân.”Thi Thiên 37:39

6. Chúng ta tìm kiếm Chúa cho niềm vui

“Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hi vọng làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan hi vọng!”Rô-ma 15:13

7. Chúng ta tìm kiếm Chúa để được bình an và giải cứu

“Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lời tôi, Giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi.”Thi Thiên 34:4

“Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe tiếng con kêu cầu với Ngài: Xin thương xót con và nhậm lời con. Khi Chúa phán: “Các con hãy tìm kiếm mặt Ta” Thì lòng con thưa với Chúa rằng: “Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tìm kiếm mặt Ngài.”Thi Thiên 27:7-8

Chúng ta tìm kiếm Chúa cho sự giúp đỡ, sức mạnh và ân điển để yêu thương những kẻ không thể yêu nổi. Ta tìm kiếm Chúa cho ân điển để yêu thương vợ chồng và con cái mình. Ta tìm kiếm Chúa cho đường lối trong cuộc sống.

Chúng ta tìm kiếm Chúa bằng cách nào?

Chúng ta có cần đi vào rừng cầu nguyện và chờ đợi một dấu hiệu? Hay chúng ta tung đồng xu và nói, “Ra mặt đầu thì mình sẽ đi kiếm việc, còn ra đuôi thì mình sẽ ở nhà với ba mẹ cho đến hết đời.” Đây là một số cách mà Kinh Thánh nói cho chúng ta cách tìm kiếm Chúa:

1. Hấp Thụ Lời Chúa (đọc hoặc nghe Kinh Thánh)

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, Ánh sáng cho đường lối con.”Thi Thiên 119:105

“Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời.”Ma-thi-ơ 4:4

“Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính”2 Ti-mô-thê 3:16

Đọc Kinh Thánh là điểm khởi đầu để tìm kiếm Chúa. Đức Chúa Trời phán cho chúng ta, dẫn dắt ta, hướng dẫn ta, và bày tỏ trái tim Ngài cho ta qua Lời Ngài. Chúa chỉ cho ta sao để sống cách đẹp lòng Ngài. Ngài nói cho chúng ta biết về Ngài: suy nghĩ của Ngài, chuẩn sống của Ngài, và tình yêu thương của Ngài cho chúng ta. Hãy nuôi dưỡng thói quen dành thời gian cho Lời Chúa cách đều đặn.

2. Cầu Nguyện

Chúa Giê-xu khuyến khích ta tìm kiếm Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện

“Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở. Có ai trong các con, khi con mình xin bánh lại cho đá? Hay là xin cá, mà lại cho rắn chăng? Vậy nếu các con vốn là người xấu, còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?”Ma-thi-ơ 7:7-11

“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.”Phi-líp 4:6

3. Nghe Các Lời Dạy Và Bài Giảng Vững Chắc Về Kinh Thánh

“Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính”2 Ti-mô-thê 3:16

“Hãy truyền giảng lời Chúa, hãy kiên trì dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, hãy thuyết phục, khiển trách, khích lệ với tất cả lòng nhẫn nhục và tinh thần dạy dỗ.”2 Ti-mô-thê 4:2

Hãy đọc những quyển sách, blog và bài báo dựa vững chắc trên Kinh Thánh. Khi chúng ta nghe giảng hay đọc sách về giáo lý, chúng ta tìm kiếm Chúa qua Lời Ngài chứa trong những nguồn đó, và Chúa sẽ phán cho chúng ta qua những bài giảng và quyển sách đó. Vai trò của người giảng và người viết là diễn giải ý nghĩa của Lời Chúa để chúng ta có thể hiểu chúng hơn và áp dụng chúng vào đời sống mình. Các bài giảng và sách vở thực sự có thể giúp chúng ta tìm kiếm Chúa, nhưng ta phải luôn nhớ rằng chỉ Lời Chúa là được soi dẫn và không thể sai (tức các bài giảng và sách vở vẫn có thể sai chỗ này chỗ kia).

4. Thông Công Với Các Tín Hữu Khác

“Vậy, anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau, như anh em vẫn làm.”1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11

“Cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em; hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn.”Cô-lô-sê 3:16

Khi chúng ta đi nhóm thông công hay nhóm học Kinh Thánh, chúng ta đang tìm kiếm Chúa. Ngài sẽ khích lệ chúng ta qua một người khác. Ngài sẽ cho Lời Ngài ở trong chúng ta khi chúng ta cùng nhau thờ phượng và chỉ dạy lẫn nhau.

5. Kiêng Ăn

“Khi các con kiêng ăn, đừng tỏ vẻ âu sầu như những kẻ đạo đức giả, vì họ làm bộ thiểu não để mọi người biết họ kiêng ăn. Thật, Ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi con kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, để người ta không biết con đang kiêng ăn, nhưng chỉ có Cha con, là Đấng hiện diện ở nơi kín đáo biết được mà thôi, và Cha con, Đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho con.”Ma-thi-ơ 6:16-18

“Vậy, chúng tôi kiêng ăn và cầu xin Đức Chúa Trời điều ấy và Ngài nhậm lời chúng tôi.”Ê-xơ-ra 8:23

“Tôi hướng mặt về Chúa là Đức Chúa Trời mà tìm kiếm, khấn nguyện, nài xin với sự kiêng ăn, quấn vải sô và rắc tro lên đầu.”Đa-ni-ên 9:3

Chúa Giê-xu nói kiêng ăn là một cách để được “thấy” hay được nghe bởi Cha Thiên Thượng chúng ta, một cách để cầu nguyện và tìm kiếm Ngài. Đa-ni-ên nói rõ rằng ông tìm kiếm Đức Chúa Trời với kiêng ăn, cùng với những lời cầu nguyện và van nài của mình. Tôi tin Chúa xem trọng mọi việc kiêng ăn của chúng ta, cho dù chỉ là bỏ một bữa ăn.

6. Tìm Kiếm Chúa Trong Đức Tin

“Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời; vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.”Hê-bơ-rơ 11:6

“Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi.”1 Giăng 5:14-15

“Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời.”Hê-bơ-rơ 4:16

Chúng ta không tìm kiếm Chúa cách vô ích. Chúa nghe lời cầu nguyện của ta. Cha Thiên Thượng quan tâm và yêu thương chúng ta. Ngài muốn chúng ta đến gần Ngài cách tự tin và với đức tin. Việc tìm kiếm Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chẳng bao giờ vô ích.

Hãy tìm kiếm Ngài ngay bữa nay. Nếu bạn chưa bao giờ hướng đến Chúa Giê-xu để được tha thứ những tội lỗi của mình, hãy tìm kiếm Ngài và Ngài sẽ cứu bạn và cho bạn sự sống đời đời. Nếu bạn tìm kiếm Ngài cho con cái mình, cho tương lai mình, hay để được vui trong Ngài, hãy biết rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm kiếm Đức Chúa Trời cách vô ích. Ngài nghe lời cầu nguyện của bạn và sẽ đáp lời chúng trong thời điểm và cách thức hoàn hảo của Ngài.

Tổng Kết

Lễ thờ phượng, hát Thánh Ca, nghe giảng, hội nhóm, thông công… đều là những sinh hoạt phước hạnh với hội thánh. Nhưng trong đời sống thường nhật, Cơ Đốc nhân cần phải tìm kiếm Chúa để có mối tương giao với Ngài và được Chúa cho sự khôn ngoan, dẫn dắt, sức mạnh, niềm vui, sự thỏa lòng, bình an và cứu giúp trong cuộc sống và công việc của mình.

Tìm kiếm Đức Chúa Trời là hướng lòng về Đức Chúa Trời, ao ước được ở trong mối tương giao với Ngài, và đến trong sự hiện diện của Ngài để tìm kiếm sức mạnh, sự thỏa lòng, và giúp đỡ. Ta cần tìm kiếm Chúa hằng ngày qua các việc (1) Đọc và suy ngẫm Lời Chúa, (2) Dâng lời cầu nguyện, nài xin, và tạ ơn lên cho Cha Thiên Thượng, (3) Nghe bài giảng và đọc sách báo Cơ Đốc, (4) Thông công với các tín hữu khác, (5) Kiêng ăn cầu nguyện,  (6) Tìm kiếm Chúa trong đức tin.

Trong đợt dịch này, khi mọi sinh hoạt hội thánh bị gác lại và đời sống khó khăn, ta hãy chú tâm tìm kiếm Chúa cá nhân để được Ngài dẫn dắt giúp đỡ và vui với sự hiện diện của Ngài trong tâm linh mình.

Theo TheBlazingCenter.com

Người dịch: Richard Huynh

Bài đã đăng trên oneway.vn