Tiến Hóa Hay Tạo Hóa

Thế gian dạy rằng vũ trụ này tự nhiên có và muôn vật tiến hóa từ phân tử animo acid lên vi trùng rồi khỉ rồi con người. Nhưng Kinh Thánh nói trời đất cùng muôn vật và loài người đều được Đức Chúa Trời tạo dựng bằng sự khôn ngoan hiểu biết. Vậy sao ta tin Lời Chúa?

“Chính Đức Giê-hô-va đã tạo dựng địa cầu bằng quyền năng Ngài, thiết lập thế giới bởi sự khôn ngoan Ngài,
trải rộng các tầng trời bởi sự hiểu biết của Ngài.”Giê-rê-mi 10:12