Category: Tiến Hóa Hay Tạo Hóa

Thế gian dạy rằng vũ trụ này tự nhiên có và muôn vật tiến hóa từ phân tử animo acid lên vi trùng rồi khỉ rồi con người. Nhưng Kinh Thánh nói trời đất cùng muôn vật và loài người đều được Đức Chúa Trời tạo dựng. Vậy ta tin theo ai?