Category: Sống Thắng Thế Gian

Không chỉ cứu Cơ Đốc nhân khỏi tội lỗi và nhận họ làm con nuôi, Đức Chúa Trời còn cho họ Lời Ngài để giúp họ sống khôn ngoan trên đất mà chiến thắng thế gian. Đây là những bài giúp con cái Chúa sống khôn ngoan trên đất theo Lời Ngài.