Category: Sống Phước Trong Chúa

Tin nhận Chúa Giê-xu không phải là để có bảo hiểm tránh địa ngục, mà là để được sống trong mối quan hệ cha – con với Ngài. Vậy ta phải sống trong Chúa thế nào để đẹp lòng Ngài mà được nhận lãnh các phước hạnh từ Ngài?