Câu nói hay về quan hệ giữa Khoa Học và Cơ Đốc Giáo

Đây là câu nói hay nhất về mối quan hệ giữa Khoa Học và Cơ Đốc Giáo mà tôi biết

“Khoa Học nghiên cứu, Cơ Đốc Giáo giải nghĩa.Khoa Học cho con người tri thức là sức mạnh, Cơ Đốc Giáo cho con người sự khôn ngoan là sự kiểm soát.Khoa Học chủ yếu xem xét các số liệu, Cơ Đốc Giáo chủ yếu xem xét các giá trị.Hai điều này không đối lập,Chúng tương hỗ cho nhau.Khoa Học giữ cho Cơ Đốc Giáo khỏi ca hát rơi vào trũng tin điều phi lý làm què quặt và ngu ngốc đến tê liệt.Cơ Đốc Giáo giữ cho Khoa Học khỏi rơi vào vũng lầy của chủ nghĩa vật chất và vô đạo đức.” – Martin Luther King

(Martin Luther King là người Cơ Đốc nên với ông, tôn giáo (religion) là Cơ Đốc Giáo, ông không biết tôn giáo nào khác)

Thiệt, tôi đã thấy nhiều Cơ Đốc nhân thiếu hiểu biết khoa học mà tin những chuyện phi lý và ngu ngốc, cũng như nhiều người giỏi Khoa Học nhưng không có đức tin nên rơi vào chủ nghĩa vật chất vô đạo đức. Phải có cả hai mới cân bằng và hiệu quả.

Nhưng tôi thấy thà làm người tin điều phi lý và ngu ngốc còn hơn làm người theo chủ nghĩa vật chất và vô đạo đức. Tôi thà làm một người khờ khạo hiền lành còn hơn làm một kẻ tham lam vô đạo đức.

(Vô đạo đức – moral nihilism – dịch đúng hơn là chủ nghĩa đạo đức hư vô. Nó không có nghĩa là độc ác gian trá gì, mà có nghĩa là người không tin ở đạo đức, không tin có điều tốt hay điều xấu, mà gì cũng được. )